Prihlasovanie ochrannej známky

Prihlasovanie ochrannej známky

5/5 - (19 votes)

Konanie o zápis ochrannej známky do registra sa začína doručením prihlášky ochrannej známky úradu. Prihlášku môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „prihlasovateľ“) pre tovary alebo služby, ktoré sú k dátumu podania prihlášky predmetom jej podnikania.

→ REGISTROVAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU ←

Prihláška musí obsahovať:

 • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
 • znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra.
 • V zozname podľa odseku sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru.
 • Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.

Práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky

 

Práva:

 • majiteľ má výlučné právo označovať výrobky a služby ochrannou známkou pre výrobky a služby, pre ktoré je zapísané
 • majiteľ môže domáhať na súde proti porušeniu jeho práv, o ich odstránenie, a úhradu
 • majiteľ môže dať ochrannú známku do zálohy na 10 rokov, čo môže predĺžiť o ďalších 10 rokov, ale to najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uplynutia doby platnosti
 • majiteľ môže odsúhlasiť využívanie ochrannej známky a to licenčnou zmluvou

 

Povinnosti:

 • používať ochrannú známku, a to vo forme v akej je zapísaná do registra
 • uchovávať doklady o používaní ochrannej známky počas ochrannej lehoty

 

Ochranná známka zaniká:

 • uplynutím ochrannej doby, ak nebola žiadosť o obnovu zápisu podaná včas,
 • dňom doručenia vyhlásenia majiteľa ochrannej známky úradu, že sa svojho práva na ochrannú známku vzdáva; toto vyhlásenie nemá právne účinky, ak tomu bránia práva tretích osôb,
 • zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo na ochrannú známku nebolo prevedené alebo neprešlo na nového majiteľa,
 • výmazom ochrannej známky z registra úradom podľa 16 a 17.

 

Ochranná známka, na ktorej viaznu práva tretích osôb, zanikne dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv, prípadne doloží súhlas oprávnených osôb so zánikom ochrannej známky.

 

Zánik ochrannej známky zapíše úrad do registra