Právo a duševné vlastníctvo – otázky a odpovede

ochranna znamka registracia cena2

5/5 - (13 votes)
 1. Vynálezcovské právo vrátane konania o prihlásenom vynáleze a konaní o vynálezoch
 • patrí do kategórie priemyselných práv
 • upravuje zákon o 435/2001 Z. z. (patentový zákon)
 • na vynálezy, ktoré spĺňajú zákonné podmienky, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR patenty (v BB)

→ REGISTROVAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU ←

 • vynález = výsledok tvorivej činnosti (nový, priemyselne využiteľný, dosiahnutý vynálezcovskou činnosťou, nie je vylúčený z uznania za vynález, ÚPV SR o ňom rozhodol, že je vynálezom)
 • vynálezom nie sú = objavy, vedecké a matematické metódy, PC programy, plány, pravidlá hier…
 • patent = verejná listina (oznámenie o udelení patentu vo vestníku), ktorú udeľuje ÚPV SR za vynález (najmä z oblasti techniky) pôvodcovi vynálezu (ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou)
 • majiteľ patentu disponuje právami a povinnosťami, ktoré ustanovuje zákon
 • konania o prihlásenom vynáleze a konania o vynálezoch = môžu byť vnútorné alebo medzinárodné
 1. vnútorné = konanie pred úradom
 • začína podaním prihlášky na úrad (osobitné správne konanie)
 • prihlášku môžu podať oprávnené osoby (pôvodca, spolupôvodcovia, právny nástupca týchto osôb)
 • môže obsahovať len 1 vynález opísaný úplne a jasne
 • obsah prihlášky: žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, aspoň 1 uplatnený patentový nárok, identifikačné údaje prihlasovateľa a pôvodcu, doklad o nadobudnutí práva na riešenie
 • ak prihláška spĺňa všetky formálne náležitosti a prihlasovateľ zaplatí správny poplatok, UPV udelí prihlasovateľovi patent, prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu
 • na základe toho vydá UPV majiteľovi patentovú listinu a udelenie patentu oznámi vo vestníku
 • proti rozhodnutiu ÚPV možno podať rozklad do 30 dní od doručenia rozhodnutia
 1. medzinárodné
  • podanie medzinárodnej prihlášky do 31 mesiacov od vzniku práva prednosti
  • prihlášku môže podať FO a PO (pobyt/sídlo v SR)
  • za podanie prihlášky prihlasovateľ zaplatí príslušné správne poplatky
  • povinný je preklad so štátneho jazyka
  • ak obsahuje prihláška utajovanú skutočnosť, úrad doručí 1 vyhotovenie prihlášky NBÚ a ten rozhodnutie doručí úradu (úrad potom prihlasovateľovi)

 

 1. Vymenujte osobnomajetkové práva podľa súčasného stavu pr. poriadku SR
 • vynálezcovské právo
 • právo pôvodcov úžitkových vzorov
 • právo pôvodcov dizajnov
 • právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov
 • právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín
 • právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
 • pre osobnomajetkové práva platí, že navonok pôsobia jednotne a vnútorne pozostávajú z osobného práva, dispozičného práva a majetkového práva

 

 1. Právo osôb, ktoré po uplynutí autorského práva k dielam uverejnia takéto diela
 • 52 AZ = tieto osoby majú rovnaké práva ako by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali
 • právo trvá 25 rokov od zverejnenia diela (začína plynúť dňom ktorý nasleduje po uverejnení diela)
 • dispozičné práva = právo týchto osôb na uverejnenie diela po uplynutí doby trvania autorského práva, právo previesť (predať, darovať), právo zriadiť záložné právo…
 • majetkové práva = právo na odmenu za každé použitie takto vydaného diela, za prevod diela…
 • predmet = literárne, vedecké alebo umelecké dielo za podmienky, že nebolo uverejnené po dobu trvania AP
 • subjekty = PO a FO, ktorá po uplynutí trvania AP uverejní dielo (prvýkrát verejnosti sprístupní)
 • vznik = bez formálnych náležitostí, v momente uverejnenia takéhoto diela
 • zánik = absolútne alebo relatívne (uplynutím doby trvania práva, zánikom diela, zánikom subjektu)
 • použitie = na všetko je potrebný súhlas osôb, ktoré po uplynutí autorského práva…. (napr. rozmnožovanie diela, vysielanie diela, verejné vystavenie, preklad diela, adaptáciu diela…)
 • zmluvy = nie sú upravené, je ponechaný priestor, aby si účastníci zmluvy upravili práva a povinnosti (napr. zmluva o použitie diela, ktoré nebolo uverejnené….)

 

 1. Formálnosť a bezformálnosť vzniku práv duševného vlastníctva

Formálnosť = vznik práv DV je podmienený splnením formálnych náležitostí (napr. prevod práva na základe zmluvy)

Bezformálnosť = vznik práv DV je okamihom vzniku predmetu DV (napr. vyhotovením diela)

 1. Autorské právo
 • osobnostnomajetkové právo, nie je to jednozložkové právo
 • predmet práva = dielo = výsledky tvorivej duševnej činnosti ľudí, ktoré majú literárnu, vedeckú alebo umeleckú formu a ktoré v tejto podobe sú objektívne vnímateľné ľudskými zmyslami
 • subjekt = len FO alebo niekoľko FO (nikdy nie PO!)
 • typy diela:
  1. vytvorené 1 autorom
  2. dielo vytvorené viacerými osobami = nedá sa určiť, ktorú časť kto vytvoril
  3. spojené diela = (nie dielo, ale diela!) = napr. báseň + ilustrácia
  4. spoločné dielo = viacerí autori sa podieľajú na vytvorení diela, potom ho vydá FO alebo PO
  5. súborné dielo = zborník, časopis…
 • štruktúra AP:
  1. osobné = právo na autorstvo, nedotknuteľnosť diela, autorskú korektúru, rozhodnúť o uverejnení diela
  2. dispozičné = využívať dielo, udeľovať súhlas na používanie, právo dielo zničiť, disponovať s dielom
  3. majetkové = právo na odplatu, náhradu odmeny, právo na slušné vyrovnanie
 • vznik = v momente vytvorenia
 • trvanie = od momentu vzniku do smrti autora, po smrti autora 70 rokov (vždy od 1.1.)
 • prevod AP = nie je možné previesť osobné právo, len dispozičné a majetkové
 • prechod AP = len dispozičné a majetkové právo môže prejsť na dedičov (príp. spoluautorov)
 • zánik = osobné právo nezaniká (len v prípade, že prestane existovať dielo), zaniká len dispozičné a majetkové právo (uplynutím doby, keď autor nemá dedičov, spoluautorov…)
 • použitie diela = len so súhlasom autora alebo na základe licencie
 • zmluvy = klasická (autorská), zmiešané (diela vytvorené z prac. pomeru), hromadné (TV, rozhlas)
 • typy zmlúv = zmluva o vytvorenie diela, zmluva o použitie diela (vydavateľská, zmluva o vypožičaní…)
 • zodpovednosť = za ohrozenie AP, za porušenie AP (subjekt sa môže domáhať náhrady škody)

 

 1. Vymenujte majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami podľa…
 • právo majiteľov ochranných známok
 • právo majiteľov obchodných mien
 • právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobkov
 • právo obchodného tajomstva
 • právo zlepšovateľov
 • právo PO na dobrú povesť

 

 1. Právo výrobcov zvukových záznamov
 • predmet = sluchom počuteľné zvukové záznamy umeleckých výkonov alebo iných zvukov (zaznamenaný technickým zariadením na nosiči a reprodukovaný)
 • subjekt = FO aj PO (treba rozlišovať výrobcu zvukového záznamu v technickom a právnom zmysle)
 • právo prináleží tomu, kto vyrobil zvukový záznam (personálne, technicky, finančne, materiálne zabezpečil vyhotovenie)
 • štruktúra:
  1. dispozičné právo = využívanie záznamu, privoliť použitie iným subjektom, záložné právo…
  2. majetkové právo = právo na odmenu za používanie zvukového záznamu, právo na odplatu za prevod práva
 • vznik = v momente vyhotovenia zvukového záznamu
 • trvanie = 50 rokov (od 1.1. nasledujúceho roka od vyhotovenia do 31.12. 50-teho kalendárneho roka)
 • prevod a prechod = AZ neupravuje, platí, že výrobca môže previesť právo na iný subjekt, prechod na dedičov
 • zánik = uplynutím doby, zničením záznamu (poslednej kópie), zánikom subjektu
 • použitie = na všetko je potrebný súhlas výrobcu zvukového záznamu alebo licencia
 • zmluvy = zmluva o vyhotovenie zvukového záznamu, o použitie zvukového záznamu, o prevode práva výrobcu zvukového záznamu…

 

 1. Úprava zmluvného práva pre práva duševného vlastníctva
 • klasické zmluvy – podľa Obč. zák., Obch. zák.
 • nie sú aplikovateľné na zmluvnú úpravu práv a záväzkov ohľadne nehmotných statkov
 • v súčasnosti sú:
  1. pre literárne, vedecké a umelecké diela, umelecké výkony zmluvy upravené prevažne v AZ avšak časť zmlúv nie je upravená
  2. pre ost. predmety práv upravené v AZ a pre majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajet. právami v 1. kategórii práv – nie sú upravené v AZ a ich úpravu neobsahuje ani iný všeobec. záväz. práv. predpis
  3. pre predmety priemysel. práv je určitá úprava v Obch. zákonníku (licenčná zmluva),no z väčšej časti nie
  4. sú upravené
  5. v prípade práv vyšľachtiteľov nie sú zmluvy v práv. poriadku SR

 

 1. Právo majiteľov ochranných známok vrátane konania o príhlásenej ochrannej známke a konania o ochranných známkach
 • upravuje zákon č. 55/1997 o ochranných známkach
 • ochranná známka = akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť (slová, písmená, čísla, kresby, tvar výrobku, obal…), sú spôsobilé rozlíšiť tovary a služby rôznych osôb, zapísané do registra ochranných známok

Konanie

 • prihlášku podáva prihlasovateľ na Úrade priemyselného vlastníctva
 • platí skoršie právo prednosti (v prípade zhodných alebo zameniteľných ochranných známok)
 • na žiadosť prihlasovateľa je možná úprava označenia (meno, priezvisko, názov, pobyt/miesto podnikania), ak ich zmena nastala po podaní prihlášky (nesmú však zmeniť celkový ráz prihlášky)
 • úrad preskúma, či prihláška spĺňa všetky podmienky dané zákonom
 • ak konanie o prihláške je ukončené, úrad zverejní prihlášku vo vestníku
 • každý môže až do zápisu ochrannej známky do registra podať písomné pripomienky
 • dotknutá osoba môže po zverejnení vo vestníku podať do 3 mesiacov námietky voči zápisu
 • úrad námietky preskúma a vydá rozhodnutie, ktoré doručí namietateľovi
 • ak sú splnené všetky podmienky, úrad prihlásené označenie zapíše do registra
 • zápisom prihlasovateľ nadobudne práva na ochrannú známku a stáva sa jej majiteľom
 • úrad vydá osvedčenie majiteľovi známky a zápis známky oznámi úrad vo vestníku
 • ochranná doba zapísanej známky = 10 rokov (a obnovuje sa vždy po 10 rokoch)
 • zánik ochrannej známky = uplynutím ochrannej doby, vzdaním sa práva, výmazom z registra
 • zánik zapisuje úrad do registra
 • výmaz ochrannej známky = robí úrad, ak zistí, že zápis bol v rozpore so zákonom

 

 1. Vymenujte osobnomajetkové práva podľa súčasného stavu práv.poriadku SR
 • vynálezcovské právo
 • právo pôvodcov úžitkových vzorov
 • právo pôvodcov dizajnov
 • právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov
 • právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín
 • právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
 • pre osobnomajetkové práva platí, že navonok pôsobia jednotne a vnútorne pozostávajú z osobného práva, dispozičného práva a majetkového práva

 

 1. Právo zhotoviteľov databáz
 • zaradené do právneho poriadku SR novelou AZ
 • predmet = databáza (súbor diel, údajov usporiadaných a prístupných elektronickými prostriedkami)
 • databázou nie je PC program použitý pri zhotovení a prevádzke databázy
 • subjekt = FO a PO, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená (zhotoviteľ)
 • autor = má len osobnostnomajetkové právo
 • štruktúra = len dispozičné právo zhotoviteľa, nepriznáva sa majetkové právo
 • vznik = v momente vytvorenia databázy
 • trvanie = 15 rokov (od 1.1. po roku vyhotovenia)
 • prevod a prechod = je prevoditeľné, prechod na právnych nástupcov
 • zánik = uplynutím doby trvania práva, zánikom databázy, zánikom subjektu zhotoviteľa
 • použitie = prislúcha zhotoviteľovi
 • zmluvy = v AZ neupravené, je priestor na voľné zmluvné vzťahy (napr. zmluva o zhotovenie databázy, zmluva o použitie databázy, zmluva o prevode práva zhotoviteľov…

 

 1. Definujte predmet práv duševného vlastníctva
 • predmetom práv PDV sú
  1. výsledky tvorivej duševnej činnosti človeka
  2. iné nehmotné hodnoty, ku ktorým jednotlivé zákony kreujú PDV
 • predmety PDV
 • nehmotné, avšak sú uznané za predmety právnych vzťahov
 • sú vnímateľné ľudskými zmyslami
 • prevažná väčšina predmetov PDV je vnímateľná zrakom (napr. výlučne zrakom sú vnímateľné výtvarné diela)
 • sluchom vnímateľné predmety sú napr. zvukové záznamy, hudobné diela
 • predstavujú určitú hodnotu, ohľadne ktorej PO a FO vstupujú do právnych vzťahov
 • sú použiteľné v rovnakom čase na rôznych miestach („nerešpektujú“ hranice štátov ani kontienty)
 • rozhl. alebo TVprogram šírený prostred. Satelitu
 • pôsobia v jednom okamihu voči veľkému množstvu subjektov
 • sú opakovateľne použiteľné (sú nespotrebovateľné a neopotrebovateľné vo fyz. slova zmysle)

 

 1. Právo výkonných umelcov
 • predmet = výsledky tvorivej duševnej činnosti človeka, ľudí – literárne alebo umelecké dielo (výkony)
 • umelecké výkony = výkony hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov… ktoré prednášajú, hrajú, spievajú…
 • subjekt = výkonný umelec = len FO, nikdy nie PO !!!
 • štruktúra = navonok pôsobí jednotne, ale sa skladá z čiastkových práv:
  1. osobné = právo na označenie občianskym menom a priezviskom alebo umeleckým menom, nedotknuteľnosť umeleckého výkonu, korektúra umeleckého výkonu, rozhodnutie o uverejnení výkonu…
  2. dispozičné = súhlas na spôsob použitia, dielo možno použiť len so súhlasom autora (výnimka = licencie)
  3. majetkové = odmena za každé použitie umelec. výkonu, právo na odmenu za vytvorenie umelec. výkonu
   • vznik = vytvorením (podaním) umeleckého výkonu, nie je potrebné nijaké osobitné konanie
   • trvanie = 50 rokov (od 1.1. nasledujúceho roku od vzniku), ak dôjde počas tejto doby k prvému zverejneniu záznamu, počíta sa nová 50 ročná lehota – t. j. môže to trvať až takmer 102 rokov
   • prevod a prechod = dispozičné a majetkové právo prechádza na dedičov (príp. ostatných umelcov), ak nie sú právni nástupcovia, umelecký výkon je voľný (možno ho použiť bez súhlasu a zaplatenia odmeny)
   • zánik = uplynutím doby trvania práva, zánikom subjektu, zánikom záznamu umelec. výkonu (poslednej kópie)
   • zmluvy = zmluva o vytvorenie umelec. výkonu, o použitie záznamu, o prevode práva výkonných umelcov…
   • zodpovednosť = ohrozovanie a porušovanie práv (prestať, zakázať, obnoviť pr. stav, zadosťučinenie)

 

 1. Vymenujte práva duševného vlastníctva podľa súčasného stavu pr. poriadku SR
  1. osobnostnomajetkové = autorské právo, právo výkonných umelcov
  2. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnostnomajetkovými právami = právo výrobcov zvukových záznamov, právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov, právo rozhlasových a TV vysielateľov, právo zhotoviteľov databáz, právo osôb, ktoré uverejnia diela po uplynutí autorského práva k týmto dielam, právo osôb, ktoré prenášajú verejnosti vlastné programy na drôte
  3. osobnomajetkové = vynálezcovské právo, právo pôvodcov úžitkových vzorov, právo pôvodcov dizajnov, právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov, právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín, právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
  4. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami = právo majiteľov ochranných známok, právo majiteľov obchodných mien, právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobku, právo obchodného tajomstva, zlepšovateľské právo, právo PO na dobrú povesť, majetkové práva súvisiace s osobnom

 

 1. Právo majiteľov zapísaných označení pôvodu výrobkov
 • upravuje zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
 • označenie pôvodu výrobku = názov miesta, oblasti, krajiny, používaný na označovanie výrobku, kt. pochádza z toho miesta a kvalita a vlastnosti výrobku sú dané výlučne daným prostredím (poloha, ľudia, spracovanie…)
 • výrobok = akákoľvek hnuteľná vec vyrobená, vyťažená a inak získaná, ktorá je určená spotrebiteľovi
 • zapisuje sa do registra, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • zápis rovnakých názvov území pre víno a liehoviny = môžu byť zapísané aj 2 a viaceré označenia pôvodu, ak je zachovaná zásada poctivého obchodného styku (nesmie byť vyvolaná mylná domnienka o pôvode výrobku)
 • vylučuje sa = použitie licenčnej zmluvy, zriadenie záložného práva, nemôže byť predmetom prevodu
 • zapísané označenie pôvodu je chránené proti
  1. obchodnému používaniu na výrobkoch
  2. zneužívaniu, napodobňovaniu a vyvolávaniu mylnej domnienky
  3. zavádzajúcim údajom o pôvode, povahe a vlastnostiach výrobku
 • trvanie práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu = nie je časovo obmedzené
 • neoprávnený zásah do práv = držiteľ osvedčenia môže žiadať odstrániť následky neoprávneného zásahu, právo na primerané zadosťučinenie
 • spory o práva rozhodujú a prejednávajú súdy, súd môže rozhodnúť, aby boli výrobky stiahnuté z trhu, zabezpečené alebo zničené na náklady porušovateľa

 

 1. Úprava zodpovednosti za ohrozenie a zodpovednosti za porušenie práv DV
 • môžeme rozlišovať občianskoprávnu, obchodnoprávnu, trestnoprávnu a správnu zodpovednosť
 • občianskoprávna a obchodnoprávna zodpovenosť sú upravené v zákonoch, ktoré upravujú jednotlivé PDV
 • občianskoprávna zodpovednosť môže byť na objektívnom alebo subjektívnom princípe
 • úprava zodpovednosti je obsiahnutá v zákone:
  1. o opatreniach proti porušovaniu práv DV pri vývoze, dovoze a spätnom vývoze tovaru
  2. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
  3. Trestnom zákone (ustanovenia o hospodárskych TČ, ich skutkových podstatách TČ a trestoch)
 • porušovanie práv k ochrannej známke, porušovanie priemyselných práv….
 • pre trestnosť činu sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ak TZ neustanovuje že postačuje zavinenie z nedbanlivosti
  1. správna zodpovenosť – je upravená v zákone o priestupkoch
 • na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie
 1. Právo pôvodcov priemyselných vzorov (dizajnov) vrátane konania o prihlásenom priemyselnom vzore a konaní o priemyselných vzoroch
 • upravuje zákon 444/2002 Z. z. o dizajnoch
 • dizajn = vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch (línie, obrysy, farby, tvar, materiál..)
 • dizajn, ktorý spĺňa podmienky ochrany, zapisuje Úrad priemyselného vlastníctva SR do registra
 • subjekt = pôvodca dizajnu = FO, ktorá vytvorila dizajn vlastnou činnosťou
 • prechod a prevod = právo na dizajn môže byť predmetom prevodu (len písomnou zmluvou) a prechodu práva
 • majiteľ dizajnu = FO alebo PO zapísaná ako majiteľ v registri (alebo spolumajiteľstvo)
 • práva = využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať ho, poskytnúť súhlas na využívanie dizajnu, previesť ho na inú osobu, zriadiť k nemu záložné právo
 • majiteľ dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom, ktorému dizajn patrí
 • trvanie = 5 rokov odo dňa podania prihlášky (možnosť predĺženia max. na 25 rokov)
 • zánik = skončením platnosti, vzdaním sa
 • porušovanie práv = domáhať sa ochrany práv, odstránenia následkov, zákazu porušovania, zadosťučinenia

Konanie

 • začína podaním prihlášky, môže podať osoba, ktorá má právo na dizajn (alebo viac osôb)
 • platí právo prednosti (prihlasovateľ ho musí uplatniť už v prihláške a do 3 mesiacov preukázať dokladom)
 • úrad prihlášku preskúma, ak spĺňa všetky podmienky, zapíše je do registra (prihlasovateľ sa stáva majiteľom dizajnu), úrad vydá majiteľovi osvedčenie, dizajn zverejní a zápis oznámi vo vestníku
 • každý má právo nahliadnuť do registra zapísaných dizajnov

 

 1. Vymenujte druhy práv duševného vlastníctva podľa súčasného stavu pr. poriadku SR
  1. osobnostnomajetkové = autorské právo, právo výkonných umelcov
  2. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnostnomajetkovými právami = právo výrobcov zvukových záznamov, právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov, právo rozhlasových a TV vysielateľov, právo zhotoviteľov databáz, právo osôb, ktoré uverejnia diela po uplynutí autorského práva k týmto dielam, právo osôb, ktoré prenášajú verejnosti vlastné programy na drôte
  3. osobnomajetkové = vynálezcovské právo, právo pôvodcov úžitkových vzorov, právo pôvodcov dizajnov, právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov, právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín, právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
  4. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami = právo majiteľov ochranných známok, právo majiteľov obchodných mien, právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobku, právo obchodného tajomstva, zlepšovateľské právo, právo PO na dobrú povesť, majetkové práva súvisiace s osobnom

 

 1. Právo rozhlasových a televíznych vysielateľov
 • prislúcha rozhl a tel. vysielateľom bez ohľadu na to či ide o vysielateľov zo zákona alebo na základe licencie
 • upravuje to zákon o vysielaní a retransmisii
 • predmet = rozhlasové programy (diela – umelecké výkony), TV programy (audiovizuálne diela)
 • subjekt = FO a PO, ktoré sú oprávnené vysielať
 • štruktúra: dispozičné a majetkové práva
 • vznik = v momente odvysielania programu
 • trvanie = 50 rokov od zverejnenia jeho vysielania (nič viac sa už nepredlžuje)
 • zánik = uplynutím doby, zánikom programu, zánikom subjektu (vysielateľa)
 • prechod a prevod = nie je upravený v AZ, prechod na právnych nástupcov, je možný prevod
 • zmluvy = nie je upravené v AZ, možno použiť napr. zmluvu o vyrobenie rozhlasového/TV programu
 • zodpovednosť = právo domáhať sa zakázania ohrozovania, odstrániť následky, zadosťučinenie, náhrada škody

 

 1. Úprava zmluvného práva pre práva duševného vlastníctva
 • klasické zmluvy – podľa Obč. zák., Obch. zák.
 • nie sú aplikovateľné na zmluvnú úpravu práv a záväzkov ohľadne nehmotných statkov
 • v súčasnosti sú:
  1. pre literárne, vedecké a umelecké diela, umelecké výkony zmluvy upravené prevažne v AZ avšak časť zmlúv nie je upravená
  2. pre ost. predmety práv upravené v AZ a pre majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajet. právami v 1. kategórii práv – nie sú upravené v AZ a ich úpravu neobsahuje ani iný všeobec. záväz. práv. predpis
  3. pre predmety priemysel. práv je určitá úprava v OZ (licenčná zmluva),no z väčšej časti nie sú upravené
  4. v prípade práv vyšľachtiteľov nie sú zmluvy v práv. poriadku SR

 

 

 

 

 

 

 1. Právo pôvodcov úžitkových vzorov vrátane konania o prihlásení úžitkových vzorov a konaní o úžitkových vzoroch
 • upravuje zákon 478/1992 Z. z. o úžitkových vzoroch
 • úžitkové vzory = chránia sa nimi technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné
 • právo na ochranu má pôvodca alebo právny nástupca úžitkového vzoru
 • úžitkové vzory zapisuje Úrad priemyselného vlastníctva SR do registra
 • konanie začína podaním prihlášky, písomne na úrade
 • podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti
 • môže byť vydaná nútená licencia (vydáva ju ÚPV napr. pri ohrození dôležitého verejného záujmu)
 • trvanie = 4 roky odo dňa podania prihlášky (možnosť 2x predĺžiť o 3 roky)
 • zánik = uplynutím doby, vzdaním sa úžitkového vzoru
 • výmaz z registra = úrad na návrh kohokoľvek po splnení podmienok

 

 1. Vymenujte druhy práv duševného vlastníctva podľa…
  1. osobnostnomajetkové = autorské právo, právo výkonných umelcov
  2. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnostnomajetkovými právami = právo výrobcov zvukových záznamov, právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov, právo rozhlasových a TV vysielateľov, právo zhotoviteľov databáz, právo osôb, ktoré uverejnia diela po uplynutí autorského práva k týmto dielam, právo osôb, ktoré prenášajú verejnosti vlastné programy na drôte
  3. osobnomajetkové = vynálezcovské právo, právo pôvodcov úžitkových vzorov, právo pôvodcov dizajnov, právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov, právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín, právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
  4. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami = právo majiteľov ochranných známok, právo majiteľov obchodných mien, právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobku, právo obchodného tajomstva, zlepšovateľské právo, právo PO na dobrú povesť, majetkové práva súvisiace s osobnom

 

 1. Právo osôb, ktoré uverejnia dielo po uplynutí doby autorského práva k dielam
 • 52 AZ = tieto osoby majú rovnaké práva ako by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali
 • právo trvá 25 rokov od zverejnenia diela (začína plynúť dňom ktorý nasleduje po uverejnení diela)
 • dispozičné práva = právo týchto osôb na uverejnenie diela po uplynutí doby trvania autorského práva, právo previesť (predať, darovať), právo zriadiť záložné právo…
 • majetkové práva = právo na odmenu za každé použitie takto vydaného diela, za prevod diela…
 • predmet = literárne, vedecké alebo umelecké dielo za podmienky, že nebolo uverejnené po dobu trvania AP
 • subjekty = PO a FO, ktorá po uplynutí trvania AP uverejní dielo (prvýkrát verejnosti sprístupní)
 • vznik = bez formálnych náležitostí, v momente uverejnenia takéhoto diela
 • zánik = absolútne alebo relatívne (uplynutím doby trvania práva, zánikom diela, zánikom subjektu)
 • použitie = na všetko je potrebný súhlas osôb, ktoré po uplynutí autorského práva…. (napr. rozmnožovanie diela, vysielanie diela, verejné vystavenie, preklad diela, adaptáciu diela…)
 • zmluvy = nie sú upravené, je ponechaný priestor, aby si účastníci zmluvy upravili práva a povinnosti (napr. zmluva o použitie diela, ktoré nebolo uverejnené….)

 

 1. Úprava zodpovednosti za ohrozenie a zodpovednosti za porušenie práv DV
 • môžeme rozlišovať občianskoprávnu, obchodnoprávnu, trestnoprávnu a správnu zodpovednosť
 • občianskoprávna a obchodnoprávna zodpovenosť sú upravené v zákonoch, ktoré upravujú jednotlivé PDV
 • občianskoprávna zodpovednosť môže byť na objektívnom alebo subjektívnom princípe
 • úprava zodpovednosti je obsiahnutá v zákone:
  1. o opatreniach proti porušovaniu práv DV pri vývoze, dovoze a spätnom vývoze tovaru
  2. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
  3. Trestnom zákone (ustanovenia o hospodárskych TČ, ich skutkových podstatách TČ a trestoch)
 • porušovanie práv k ochrannej známke, porušovanie priemyselných práv….
 • pre trestnosť činu sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ak TZ neustanovuje že postačuje zavinenie z nedbanlivosti
  1. správna zodpovenosť – je upravená v zákone o priestupkoch
 • na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Právo vyšľachtiteľov nových druhov rastlín vrátane konania o prihlásenom novom druhu rastliny a konaní o nových druhoch rastlín
 • prihlasovateľovi sa na základe prihlášky udeľuje šľachtické osvedčenie na odrodu
 • musia byť splnené podmienky = odroda je odlišná, vyrovnaná, stála, nová, označenie názvom
 • právo šľachtiteľa nesmie byť treťou osobou obmedzované (okrem výnimiek)
 • obchodné využívanie odvodenej odrody je možné s písomným súhlasom majiteľa osvedčenia (licencia)
 • šľachtiteľovi sú priznané dispozičné a majetkové práva

Konanie

 • prihlášky sa podávajú na ministerstve, podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti
 • ministerstvo zapisuje prihlášky do zoznamu prihlášok nových odrôd
 • prihlasovateľ je povinný zaplatiť správny poplatok
 • ak prihláška nemá náležitosti, ministerstvo vyzve prihlasovateľa na doplnenie
 • ak je všetko ok, oznámenia uverejňuje ministerstvo vo vestníku do 3 mesiacov od podania prihlášky

Medzinárodné konanie

 • prihláška na ochranu slovenskej odrody sa môže podať aj v zahraničí, ale je povinnosť oznámiť to ministerstvu
 • príslušný orgán musí v danej lehote preskúmať znaky a vlastnosti odrôd
 • prihlasovateľ musí poskytnúť biologický a dokumentačný materiál
 • po doručení odborného posudku ministerstvo rozhodne do 3 mesiacov o udelení osvedčenia
 • rozhodnutie o udelení osvedčenia sa zapisuje do registra chránených odrôd
 • osvedčenie sa uverejňuje vo vestníku do 3 mesiacov od jeho udelenia
 • majiteľ je povinný po dobu platnosti osvedčenia udržiavať odrodu

 

 1. Vymenujte práva duševného vlastníctva podľa pr. poriadku SR
  1. osobnostnomajetkové = autorské právo, právo výkonných umelcov
  2. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnostnomajetkovými právami = právo výrobcov zvukových záznamov, právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov, právo rozhlasových a TV vysielateľov, právo zhotoviteľov databáz, právo osôb, ktoré uverejnia diela po uplynutí autorského práva k týmto dielam, právo osôb, ktoré prenášajú verejnosti vlastné programy na drôte
  3. osobnomajetkové = vynálezcovské právo, právo pôvodcov úžitkových vzorov, právo pôvodcov dizajnov, právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov, právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín, právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
  4. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami = právo majiteľov ochranných známok, právo majiteľov obchodných mien, právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobku, právo obchodného tajomstva, zlepšovateľské právo, právo PO na dobrú povesť, majetkové práva súvisiace s osobnom

 

 1. Trvanie dodatkového patentu (osvedčenia)
 • dodatkové osvedčenie sa vydáva na liečivá alebo výrobky na ochranu rastlín
 • je udelené na základe žiadosti majiteľa základného patentu, vydáva ho úrad, je tam správny poplatok
 • osvedčenie platí počas odo dňa podania prihlášky základného patentu po deň prvej registrácie lieku, najdlhšie však 5 rokov odo dňa účinnosti osvedčenia (odo dňa nasledujúceho po uplynutí platnosti základného patentu)
 • zánik osvedčenia = uplynutím doby platnosti, odo dňa účinnosti vzdania sa osvedčenia zo strany majiteľa, márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku za udržanie platnosti osvedčenia, odo dňa zrušenia registrácie podľa osobitných predpisov
 • zrušenie osvedčenia = vykoná úrad, ak neboli splnené podmienky na jeho udelenie, základný patent zanikol, základný patent bol zrušený
 • zmena osvedčenia = vykoná úrad, ak sa preukáže, že doba platnosti je nesprávna

 

 1. Úprava zmluvného práva pre práva duševného vlastníctva
 • klasické zmluvy – podľa Obč. zák., Obch. zák.
 • nie sú aplikovateľné na zmluvnú úpravu práv a záväzkov ohľadne nehmotných statkov
 • v súčasnosti sú:
  1. pre literárne, vedecké a umelecké diela, umelecké výkony zmluvy upravené prevažne v AZ avšak časť zmlúv nie je upravená
  2. pre ost. predmety práv upravené v AZ a pre majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajet. právami v 1. kategórii práv – nie sú upravené v AZ a ich úpravu neobsahuje ani iný všeobec. záväz. práv. predpis
  3. pre predmety priemysel. práv je určitá úprava v Obch. zákonníku (licenčná zmluva),no z väčšej časti nie
  4. sú upravené
  5. v prípade práv vyšľachtiteľov nie sú zmluvy v práv. poriadku SR

 

 

 

 

 

 1. Autorské právo
 • osobnostnomajetkové právo, nie je to jednozložkové právo
 • predmet práva = dielo = výsledky tvorivej duševnej činnosti ľudí, ktoré majú literárnu, vedeckú alebo umeleckú formu a ktoré v tejto podobe sú objektívne vnímateľné ľudskými zmyslami
 • subjekt = len FO alebo niekoľko FO (nikdy nie PO!)
 • typy diela: vytvorené 1 autorom

dielo vytvorené viacerými osobami  = nedá sa určiť, ktorú časť kto vytvoril

spojené diela = (nie dielo, ale diela!) = napr. báseň + ilustrácia

spoločné dielo = viacerí autori sa podieľajú na vytvorení diela, potom ho vydá FO alebo PO

súborné dielo = zborník, časopis…

 • štruktúra AP:
  1. osobné = právo na autorstvo, nedotknuteľnosť diela, autorskú korektúru, rozhodnúť o uverejnení diela
  2. dispozičné = využívať dielo, udeľovať súhlas na používanie, právo dielo zničiť, disponovať s dielom
  3. majetkové = právo na odplatu, náhradu odmeny, právo na slušné vyrovnanie
 • vznik = v momente vytvorenia
 • trvanie = od momentu vzniku do smrti autora, po smrti autora 70 rokov (vždy od 1.1.)
 • prevod AP = nie je možné previesť osobné právo, len dispozičné a majetkové
 • prechod AP = len dispozičné a majetkové právo môže prejsť na dedičov (príp. spoluautorov)
 • zánik = osobné právo nezaniká (len v prípade, že prestane existovať dielo), zaniká len dispozičné a majetkové právo (uplynutím doby, keď autor nemá dedičov, spoluautorov…)
 • použitie diela = len so súhlasom autora alebo na základe licencie
 • zmluvy = klasická (autorská), zmiešané (diela vytvorené z prac. pomeru), hromadné (TV, rozhlas)
 • typy zmlúv = zmluva o vytvorenie diela, zmluva o použitie diela (vydavateľská, zmluva o vypožičaní…)
 • zodpovednosť = za ohrozenie AP, za porušenie AP (subjekt sa môže domáhať náhrady škody)

 

 1. Vymenujte kategórie práv duševného vlastníctva podľa súčasného stavu pr. poriadku SR
 2. osobnostnomajetkové = autorské právo, právo výkonných umelcov
 3. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnostnomajetkovými právami = právo výrobcov zvukových záznamov, právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov, právo rozhlasových a TV vysielateľov, právo zhotoviteľov databáz, právo osôb, ktoré uverejnia diela po uplynutí autorského práva k týmto dielam, právo osôb, ktoré prenášajú verejnosti vlastné programy na drôte
 4. osobnomajetkové = vynálezcovské právo, právo pôvodcov úžitkových vzorov, právo pôvodcov dizajnov, právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov, právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín, právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
 5. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami = právo majiteľov ochranných známok, právo majiteľov obchodných mien, právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobku, právo obchodného tajomstva, zlepšovateľské právo, právo PO na dobrú povesť, majetkové práva súvisiace s osobnom

 

 1. Vnútroštátne a medzinárodné konania o prihlásenom vynáleze a konania o vynálezoch
 • upravuje zákon o 435/2001 Z. z. (patentový zákon)
 • vynález = výsledok tvorivej činnosti (nový, priemyselne využiteľný, dosiahnutý vynálezcovskou činnosťou, nie je vylúčený z uznania za vynález, ÚPV SR o ňom rozhodol, že je vynálezom)
 • patent = verejná listina (oznámenie o udelení patentu vo vestníku), ktorú udeľuje ÚPV SR za vynález (najmä z oblasti techniky) pôvodcovi vynálezu (ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou)
 • konania o prihlásenom vynáleze a konania o vynálezoch = môžu byť vnútorné alebo medzinárodné
 1. vnútorné = konanie pred úradom
 • začína podaním prihlášky na úrad (osobitné správne konanie), môže obsahovať len 1 patent
 • prihlášku môžu podať oprávnené osoby (pôvodca, spolupôvodcovia, právny nástupca týchto osôb)
 • obsah prihlášky: žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, aspoň 1 uplatnený patentový nárok, identifikačné údaje prihlasovateľa a pôvodcu, doklad o nadobudnutí práva na riešenie
 • ak prihláška spĺňa všetky formálne náležitosti a prihlasovateľ zaplatí správny poplatok, UPV udelí prihlasovateľovi patent, prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu
 • na základe toho vydá UPV majiteľovi patentovú listinu a udelenie patentu oznámi vo vestníku
 • proti rozhodnutiu ÚPV možno podať rozklad do 30 dní od doručenia rozhodnutia
 1. medzinárodné
  • podanie medzinárodnej prihlášky do 31 mesiacov od vzniku práva prednosti
  • prihlášku môže podať FO a PO (pobyt/sídlo v SR), za podanie prihlášky sú správne poplatky
  • povinný je preklad so štátneho jazyka
  • ak obsahuje prihláška utajovanú skutočnosť, úrad doručí 1 vyhotovenie prihlášky NBÚ a ten rozhodnutie doručí úradu (úrad potom prihlasovateľovi)
 2. Formálnosť a bezformálnosť vzniku práv duševného vlastníctva

Formálnosť = vznik práv DV je podmienený splnením formálnych náležitostí (napr. prevod práva na základe zmluvy)

Bezformálnosť = vznik práv DV je okamihom vzniku predmetu DV (napr. vyhotovením diela)

 1. Vynálezcovské právo vrátane konaní o prihlásenom vynáleze a konaniach o vynálezoch
 • upravuje zákon o 435/2001 Z. z. (patentový zákon)
 • vynález = výsledok tvorivej činnosti (nový, priemyselne využiteľný, dosiahnutý vynálezcovskou činnosťou, nie je vylúčený z uznania za vynález, ÚPV SR o ňom rozhodol, že je vynálezom)
 • patent = verejná listina (oznámenie o udelení patentu vo vestníku), ktorú udeľuje ÚPV SR za vynález (najmä z oblasti techniky) pôvodcovi vynálezu (ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou)
 • konania o prihlásenom vynáleze a konania o vynálezoch = môžu byť vnútorné alebo medzinárodné
 1. vnútorné = konanie pred úradom
 • začína podaním prihlášky na úrad (osobitné správne konanie), môže obsahovať len 1 patent
 • prihlášku môžu podať oprávnené osoby (pôvodca, spolupôvodcovia, právny nástupca týchto osôb)
 • obsah prihlášky: žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, aspoň 1 uplatnený patentový nárok, identifikačné údaje prihlasovateľa a pôvodcu, doklad o nadobudnutí práva na riešenie
 • ak prihláška spĺňa všetky formálne náležitosti a prihlasovateľ zaplatí správny poplatok, UPV udelí prihlasovateľovi patent, prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu
 • na základe toho vydá UPV majiteľovi patentovú listinu a udelenie patentu oznámi vo vestníku
 • proti rozhodnutiu ÚPV možno podať rozklad do 30 dní od doručenia rozhodnutia
 1. medzinárodné
  • podanie medzinárodnej prihlášky do 31 mesiacov od vzniku práva prednosti
  • prihlášku môže podať FO a PO (pobyt/sídlo v SR), za podanie prihlášky sú správne poplatky
  • povinný je preklad so štátneho jazyka
  • ak obsahuje prihláška utajovanú skutočnosť, úrad doručí 1 vyhotovenie prihlášky NBÚ a ten rozhodnutie doručí úradu (úrad potom prihlasovateľovi)

 

 1. Vymenujte majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami podľa…
 • vynálezcovské právo
 • právo pôvodcov úžitkových vzorov
 • právo pôvodcov dizajnov
 • právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov
 • právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín
 • právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
 • pre osobnomajetkové práva platí, že navonok pôsobia jednotne a vnútorne pozostávajú z osobného práva, dispozičného práva a majetkového práva

 

 1. Právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov
 • prislúcha výrobcom zvukovoobrazových záznamov (zhotoviteľom)
 • predmet = audiovizuálne diela na nosiči, umelecký výkon, zvuky a obrazy, ktoré sú prostredníctvom techniky reprodukovateľné a vnímané zrakom a sluchom
 • subjekt = FO a PO, ktoré personálne, materiálne, finančne a technicky zabezpečili vyhotovenie tohto záznamu
 • štruktúra:
  1. dispozičné práva = privoliť použitie záznamu, previesť (predať, darovať) právo, zriadiť záložné právo
  2. majetkové práva = odmena za každé použitie záznamu, náhrada odmeny, právo na odplatu za prevod
 • vznik = v momente vyhotovenia zvukovoobrazového záznamu (bezformálny princíp)
 • trvanie =od momentu vyhotovenia do konca kalendárneho roka a potom 50 rokov, ak dôjde k uverejneniu, tak sa tá doba predlžuje o ďalších 50 rokov
 • zánik = uplynutím doby, zánikom záznamu (poslednej kópie, snímky), zánikom subjektu
 • prechod a prevod = nie je upravený v AZ, prechod na právnych nástupcov, je možný prevod (bezodplatne, odplatne)
 • použitie = možno ho použiť len so súhlasom autora, zákonné licencie (bez súhlasu výrobcu), zmluvné licencie

 

 1. Úprava zodpovednosti za ohrozenie a zodpovednosti za porušenie práv DV
 • môžeme rozlišovať občianskoprávnu, obchodnoprávnu, trestnoprávnu a správnu zodpovednosť
 • občianskoprávna a obchodnoprávna zodpovenosť sú upravené v zákonoch, ktoré upravujú jednotlivé PDV
 • občianskoprávna zodpovednosť môže byť na objektívnom alebo subjektívnom princípe
 • úprava zodpovednosti je obsiahnutá v zákone:
  1. o opatreniach proti porušovaniu práv DV pri vývoze, dovoze a spätnom vývoze tovaru
  2. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
  3. Trestnom zákone (ustanovenia o hospodárskych TČ, ich skutkových podstatách TČ a trestoch)
 • porušovanie práv k ochrannej známke, porušovanie priemyselných práv….
 • pre trestnosť činu sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ak TZ neustanovuje že postačuje zavinenie z nedbanlivosti
  1. správna zodpovenosť – je upravená v zákone o priestupkoch
 • na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie

 

 1. Právo výkonných umelcov
 • predmet = výsledky tvorivej duševnej činnosti človeka, ľudí – literárne alebo umelecké dielo (výkony)
 • umelecké výkony = výkony hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov… ktoré prednášajú, hrajú, spievajú…
 • subjekt = výkonný umelec = len FO, nikdy nie PO !!!
 • štruktúra = navonok pôsobí jednotne, ale sa skladá z čiastkových práv:
  1. osobné = právo na označenie občianskym menom a priezviskom alebo umeleckým menom, nedotknuteľnosť umeleckého výkonu, korektúra umeleckého výkonu, rozhodnutie o uverejnení výkonu…
  2. dispozičné = súhlas na spôsob použitia, dielo možno použiť len so súhlasom autora (výnimka = licencie)
  3. majetkové = odmena za každé použitie umelec. výkonu, právo na odmenu za vytvorenie umelec. výkonu
   • vznik = vytvorením (podaním) umeleckého výkonu, nie je potrebné nijaké osobitné konanie
   • trvanie = 50 rokov (od 1.1. nasledujúceho roku od vzniku), ak dôjde počas tejto doby k prvému zverejneniu záznamu, počíta sa nová 50 ročná lehota – t. j. môže to trvať až takmer 102 rokov
   • prevod a prechod = dispozičné a majetkové právo prechádza na dedičov (príp. ostatných umelcov), ak nie sú právni nástupcovia, umelecký výkon je voľný (možno ho použiť bez súhlasu a zaplatenia odmeny)
   • zánik = uplynutím doby trvania práva, zánikom subjektu, zánikom záznamu umelec. výkonu (poslednej kópie)
   • zmluvy = zmluva o vytvorenie umelec. výkonu, o použitie záznamu, o prevode práva výkonných umelcov…
   • zodpovednosť = ohrozovanie a porušovanie práv (prestať, zakázať, obnoviť pr. stav, zadosťučinenie)
  4. Vymenujte kategórie práv duševného vlastníctva podľa….
  5. osobnostnomajetkové = autorské právo, právo výkonných umelcov
  6. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnostnomajetkovými právami = právo výrobcov zvukových záznamov, právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov, právo rozhlasových a TV vysielateľov, právo zhotoviteľov databáz, právo osôb, ktoré uverejnia diela po uplynutí autorského práva k týmto dielam, právo osôb, ktoré prenášajú verejnosti vlastné programy na drôte
  7. osobnomajetkové = vynálezcovské právo, právo pôvodcov úžitkových vzorov, právo pôvodcov dizajnov, právo pôvodcov topografií polovodičových výrobkov, právo vyšľachtiteľov nových odrôd rastlín, právo vyšľachtiteľov nových plemien zvierat
  8. majetkové práva, ktoré súvisia s osobnomajetkovými právami = právo majiteľov ochranných známok, právo majiteľov obchodných mien, právo majiteľov zapísaných v označení pôvodu výrobku, právo obchodného tajomstva, zlepšovateľské právo, právo PO na dobrú povesť, majetkové práva súvisiace s osobnom

 

 1. Právo prednosti. Tvorenie dodatkového patentu (osvedčenia)

Právo prednosti vzniká prihlasovateľovi

 1. dňom podania prihlášky
 2. dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru vyplývajúceho zo staršej prihlášky, autorského osvedčenia, úžitkového vzoru a osvedčenia o užitočnosti = toto musí prihlasovateľ uplatniť v prihláške
 • ak prihlasovateľ neuplatní právo prednosti, úrad prizná toto právo na základe dodatočnej žiadosti (do 16 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti), najneskôr do 4 mesiacov od podania prihlášky
 • za žiadosti prihlasovateľ platí správny poplatok
 • ne uplatnenia práva prednosti, ktoré nespĺňajú podmienky zo zákona, úrad v konaní neprihliada
 • ak sú splnené všetky podmienky, úrad vydá prioritný doklad osvedčujúci právo prednosti

Dodatkový patent (osvedčenie)

 • dodatkové osvedčenie sa vydáva na liečivá alebo výrobky na ochranu rastlín
 • je udelené na základe žiadosti majiteľa základného patentu, vydáva ho úrad, je tam správny poplatok
 • osvedčenie platí počas odo dňa podania prihlášky základného patentu po deň prvej registrácie lieku, najdlhšie však 5 rokov odo dňa účinnosti osvedčenia (odo dňa nasledujúceho po uplynutí platnosti základného patentu)
 • zánik osvedčenia = uplynutím doby platnosti, odo dňa účinnosti vzdania sa osvedčenia zo strany majiteľa, márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku za udržanie platnosti osvedčenia, odo dňa zrušenia registrácie podľa osobitných predpisov
 • zrušenie osvedčenia = vykoná úrad, ak neboli splnené podmienky na jeho udelenie, základný patent zanikol, základný patent bol zrušený
 • zmena osvedčenia = vykoná úrad, ak sa preukáže, že doba platnosti je nesprávna
 1. Definujte predmet práv duševného vlastníctva
 • predmetom práv PDV sú
  1. výsledky tvorivej duševnej činnosti človeka
  2. iné nehmotné hodnoty, ku ktorým jednotlivé zákony kreujú PDV
 • sú vnímateľné ľudskými zmyslami
 • prevažná väčšina predmetov PDV je vnímateľná zrakom (napr. výlučne zrakom sú vnímateľné výtvarné diela)
 • sluchom vnímateľné predmety sú napr. zvukové záznamy, hudobné diela
 • predstavujú určitú hodnotu, ohľadne ktorej PO a FO vstupujú do právnych vzťahov
 • sú použiteľné v rovnakom čase na rôznych miestach („nerešpektujú“ hranice štátov ani kontienty)
 • rozhl. alebo TVprogram šírený prostred. Satelitu
 • pôsobia v jednom okamihu voči veľkému množstvu subjektov
 • sú opakovateľne použiteľné (sú nespotrebovateľné a neopotrebovateľné vo fyz. slova zmysle)