Definícia ochrannej známky

Definícia ochrannej známky

5/5 - (30 votes)

Zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky:

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby.

→ REGISTROVAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU ←

Absolútne výluky ochrannej známky:

 • označenie sa nedá graficky znázorniť, nespĺňa podmienky § 1,
 • nemá rozlišovaciu spôsobilosť, tzv. druhové výrazy, ak si niekto hodlá zaregistrovať ako OZ označenie „Skriňa“, neuspeje,
 • tvoria ho výlučné značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, teda opisné výrazy, napríklad zaregistrovať pre ocot známku „Kyslý“ nebude možné, nakoľko by to bolo nespravodlivé voči iným producentom tohto dochucovadla. Rovnako to platí aj pre označenia typu „Rýchly, najlepší“, pokiaľ nebudú v spojení s iným rozlíšiteľným označením,
 • pozostáva výlučné zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
 • tvorí výlučné tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,
 • môže verejnosť klamať najmä o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, ide o tzv. klamlivé ochranné známky. Tie môžu u spotrebiteľov vyvolať klamlivú predstavu o produkte, pravdepodobne bude zamietnutá prihláška ochranná známka rastlinného masla s vyobrazením kravy, nakoľko bude zavadzať o zložení, že ide o výrobok z mlieka.
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,
 • používaním by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov,
 • obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 • obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína ale liehoviny, ktoré taký zemepisný pôvod nemajú,
 • je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

 

Funkcie ochranných známok

Hlavnou funkciou ochrannej známky je umožniť spotrebiteľom identifikovať výrobok (či už tovar alebo službu) konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Je vysoko pravdepodobné, že spotrebitelia, ktorí sú spokojní s daným výrobkom, si v budúcnosti tento výrobok opäť kúpia alebo použijú. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ľahko odlíšili identické alebo podobné výrobky. Schopnosťou odlíšenia firiem a ich výrobkov od konkurencie hrajú ochranné známky kľúčovú úlohu v obchodnej stratégii firiem, prispievajúc k definovaniu imidžu a reputácie výrobkov firmy v očiach spotrebiteľov. Imidž a reputácia firmy vytvárajú dôveru, ktorá je základom vybudovania si vernej klientely a upevnenia pozície firmy na trhu. Spotrebitelia si často vytvárajú emocionálny vzťah k určitým ochranným známkam, ktorý je založený na požadovanej kvalite alebo vlastnostiach výrobkov označovaných danou ochrannou známkou. Ochranné známky sú pre firmy taktiež stimulom na investovanie do udržiavania alebo zvyšovania kvality vlastných výrobkov, čím sa zaistí, že výrobky s ich ochrannou známkou získajú pozitívnu reputáciu.

Zoznam funkcií ochranných známok:

 • rozlišovacia funkcia
 • záruka určitého stupňa kvality
 • propagačná a reklamná funkcia
 • utvoriť a udržať kontakt medzi výrobcom a odberateľom
 • súťažná funkcia
 • odstrániť anonymitu výrobcu a krajiny pôvodu
 • zhodnocovanie výrobkov na zahraničných trhoch

Označenie

Použitie symbolov ™ alebo ® vedľa ochrannej známky sa nevyžaduje a ani nedochádza k zmene právnych účinkov. Uvedené označenia však pozorovateľom poskytujú informáciu, že označenie je zaregistrované a zároveň je upozornením, že by toto označenie nemalo byť zneužívané. Symbol ® predstavuje registrované – „registered“ označenie, symbol ™, alebo TradeMark znamená, že označenie je ochrannou známkou.

Druhy ochranných známok

 

 • Ochranné známky – Známky spôsobilé rozlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu
 • Servisné známky – Známky spôsobilé rozlíšiť služby jedného subjektu od služieb iného subjektu
 • Kolektívne známky -Známky spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby členov združenia.
 • Certifikačné známky – Známky spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby, ktoré spĺňajú súbor kvalitatívnych noriem a boli certifikované kompetentným orgánom.
 • Všeobecne známe – Známky, ktoré sú považované za všeobecne známe na trhu, čoho dôsledkom je ich silnejšia ochrana.

 

Servisná známka: svojou podstatou veľmi blízka ochrannej známke. Obidve sú rozlišujúcim označením. Ochranné známky rozlišujú tovary jedného podniku od tovarov iného podniku, zatiaľ čo servisné známky plnia túto funkciu vo vzťahu k službám. Služby môžu byť akéhokoľvek druhu – finančné, bankové, cestovné, reklamné alebo stravovacie a mnohé ďalšie.

Kolektívna známka: je vlastníctvom združenia alebo družstva, ktorého členovia ju môžu používať pri predaji svojich výrobkov. Združenie stanovuje kritériá používania kolektívnej známky (napr. kvalitatívne normy) a povoľuje jednotlivým firmám používať známku, ak spĺňajú takéto normy.

Kolektívne známky môžu predstavovať efektívny spôsob predaja výrobkov prostredníctvom skupiny podnikov, ktoré by v prípade samostatnosti čelili ťažkostiam pri presadení sa na trhu alebo pri distribúcii.

Certifikačné známky: preukazujú a potvrdzujú súlad so stanovenými kvalitatívnymi normami, avšak nevzťahujú sa na žiadne členstvo. Môžu byť použité subjektom, ktorého výrobky spĺňajú stanovené normy. V mnohých krajinách je hlavným rozdielom medzi kolektívnymi a certifikačnými známkami to, že kolektívne známky môžu byť použité len určitou skupinou podnikov, napr. členmi združenia, zatiaľ čo certifikačné známky môže používať každý, kto spĺňa normy stanovené vlastníkom certifikačnej známky.

Všeobecne známe: známky sú také známky, ktoré národný kompetentný orgán, od ktorého sa žiada ochrana, považuje za všeobecne známe. Vo všeobecnosti požívajú všeobecne známe známky silnejšiu ochranu. Napríklad, všeobecne známa známka môže byť chránená, aj keď nie je registrovaná (alebo nebola) na danom území. Navyše, kým sú známky vo všeobecnosti chránené voči klamlivým známkam len keď sú tieto použité pre rovnaké alebo podobné výrobky, všeobecne známe známky sú chránené voči klamlivým známkam aj pre odlišné výrobky, ak sú splnené určité podmienky. Cieľom tejto silnejšej ochrany je zabrániť iným subjektom zneužívať reputáciu všeobecne známej známky alebo škodiť jej dobrému menu.