Čo nemôže byť ochrannou známkou


5/5 - (12 votes)

Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

 • nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
 • tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb,

→ REGISTROVAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU ←

 • pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
 • tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,
 • môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,
 • používaním by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov,
 • obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 • obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod,
 • je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Za ochrannú známku tiež nemožno uznať označenie:

 • zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary alebo služby,
 • zhodné s prihláseným označením iného prihlasovateľa so skorším právom prednosti za predpokladu zápisu tohto označenia ako ochrannej známky pre rovnaké tovary alebo služby,

Za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.

Za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti